ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Γενικές πληροφορίες

1.1 Ο παρών ιστότοπος λειτουργεί υπό την εταιρεία «IONIC SUITES», η οποία ανήκει στο Δήμο Μυκόνου, είναι ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου «IONIC» και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «Εταιρεία»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους χρήστες σχετικά με την Εταιρεία συνολική δραστηριότητα.
1.2 Η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες αυτού του ιστότοπου και η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσω αυτών των σελίδων συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
1.3 Τυχόν ακυρότητα οποιουδήποτε όρου του παρόντος δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ακυρότητα του υπολοίπου.
1.4 Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

2. Χρήση από ανηλίκους

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτού του ιστότοπου, καθώς σύμφωνα με το νόμο περιορίζονται σε ενήλικες που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών. να θεωρηθούν ακατάλληλα ή επιβλαβή για αυτούς, οι διαχειριστές αυτού του ιστότοπου δεν φέρουν καμία ευθύνη.

3. Πνευματικά δικαιώματα – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός από συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο (για παράδειγμα, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, εικόνες, κείμενα, σχέδια και γενικά όλα τα αρχεία) αποτελεί πνευματική, εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.
Κατά συνέπεια, αυτό το περιεχόμενο δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο οποιασδήποτε (εμπορικής ή άλλης) συναλλαγής, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, μετάδοσης, μεταφοράς ή διανομής με οποιοδήποτε μέσο από οποιονδήποτε χρήστη.

4. Γενικές υποχρεώσεις του χρήστη

Οι επισκέπτες – χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται, συμφωνούν και συναινούν ότι θα κάνουν εύλογη και κατάλληλη χρήση αυτού του ιστότοπου, με την επιφύλαξη, μεταξύ άλλων, της νομοθεσίας για τη διαβίβαση δεδομένων από την Ελλάδα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Επομένως, οι επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο για:

• Να βλάψει ανήλικο.
• Μετάδοση ή πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

• παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
• προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. δυσφημιστικό, ρατσιστικό, ανήθικο),
• είναι αντίθετη με το νόμο και τις δίκαιες και έντιμες πρακτικές,
• παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ελεύθερη ανάπτυξη της ιδιωτικής ζωής και την απρόσκοπτη άσκηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τρίτων.

• Παραπλανήστε οποιονδήποτε σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, δυσφημεί με οποιονδήποτε τρόπο ιδιοκτήτες ή τρίτα μέρη, διακυβεύει την ασφάλεια του δικτύου μας και του δικτύου τρίτων, εμποδίζει οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία που φιλοξενείται στο δικτύου των ιδιοκτητών ή αποφύγετε τον έλεγχο ταυτότητας.
• Εγκαταστήστε και προωθήστε με οποιονδήποτε τρόπο κάθε είδους ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή ανεπιθύμητα email (spam), πυραμιδικά συστήματα και κάθε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και εγκατάσταση και προώθηση διαφημίσεων χωρίς τη γραπτή συναίνεση των ιδιοκτητών.
• Εγκαταστήστε, προωθήστε ή/και διανείμετε περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να παρεμβαίνουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών ή να εμποδίζουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή ασυνεπούς χρήσης αυτού του ιστότοπου σύμφωνα με τους όρους χρήσης του, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική ζημία. Η αδυναμία των δικαιούχων να επιβάλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή η παράλειψη δράσης σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς σύμφωνα με τους Όρους δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτό το δικαίωμα.

5. Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων & Προστασίας της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στη σελίδα Πολιτική Απορρήτου. Οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και Προστασίας πριν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ώστε να γνωρίζουν τη συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, την περίοδο διατήρησης και τα δικαιώματά τους και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

6. Περιεχόμενο

Η Εταιρεία δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας διέπονται από την ακρίβεια, την ορθότητα, τη σαφήνεια, την πληρότητα, τη χρονική εγγύτητα, την επάρκεια και τη διαθεσιμότητα. Ωστόσο, η μεταφορά δεδομένων και πληροφοριών στο Διαδίκτυο δεν είναι τεχνικά πλήρως αξιόπιστη. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ύπαρξη τέτοιων δεδομένων. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι ενδέχεται να υπάρχουν παραλείψεις ή ανακρίβειες που οφείλονται κυρίως σε κακόβουλη παρέμβαση τρίτων. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης αυτής της αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε είδος ζημίας που μπορεί να προκληθεί στον χρήστη της Ιστοσελίδας σε σχέση με τη χρήση της.

7. Υπερσύνδεσμοι – σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Μέσω της Ιστοσελίδας, οι χρήστες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων μέσω υπερσυνδέσμων σε ιστότοπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη αυτών των ατόμων και δεν ελέγχεται από την Εταιρεία. Επομένως, και εφόσον αυτοί οι υπερσύνδεσμοι έχουν συμπεριληφθεί στον Ιστότοπο αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της περιήγησής σας στο Διαδίκτυο, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων σε σχέση με τη χρήση που κάνει ο Χρήστης. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία στους χρήστες που προκύπτουν από τη χρήση της δυνατότητας σύνδεσης σε ιστότοπο τρίτων μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων ή τη χρήση δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε ιστότοπο τρίτων. Επιλέγοντας να μεταβείτε σε ιστότοπο τρίτων, δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη και το κάνετε αυτό με δική σας ευθύνη. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστείτε, για οποιονδήποτε λόγο, από την επίσκεψή σας σε ιστότοπους τρίτων.
Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των σελίδων με τις οποίες συνδέεται ο ιστότοπος της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο.
Λάβετε υπόψη ότι οι όροι χρήσης, οι νομικοί όροι και η ασφάλεια των ιστοσελίδων τρίτων που επισκέπτεστε ενδέχεται να διαφέρουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του ιστότοπου. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία συνιστά να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστότοπου που επισκέπτεστε.

8. Περιορισμένης ευθύνης

Η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα ή με οποιοδήποτε τρόπο σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου της Εταιρείας. Συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκαλείται από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (π.χ. υπολογιστή) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που έχετε αποκτήσει μέσω του ιστότοπου της Εταιρείας.

9. Πολιτική Πληροφοριών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, στην πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους πελάτες και επισκέπτες της ιστοσελίδας της σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και άλλες ανάγκες της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε κατά καιρούς αυτόν τον ιστότοπο για να ελέγχετε την τρέχουσα πολιτική.

10. Πρόσβαση κατά την επισκευή του ιστότοπου

Η Εταιρεία διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας της σε 24ωρη βάση. Ωστόσο, δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η πρόσβαση στον ιστότοπό της καταστεί αδύνατη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Η πρόσβαση στην τοποθεσία ενδέχεται να ανασταλεί προσωρινά για συντήρηση ή επιδιόρθωση προβλημάτων του συστήματος.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Αυτός ο ιστότοπος και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς συμβάσεις. Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη χρήση, την ερμηνεία, τη λειτουργία και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια για τη λύση θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

12. Αποδεχτείτε τους όρους χρήσης αυτού του ιστότοπου

Με τη χρήση της σελίδας, ο επισκέπτης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παραπάνω όρους, περιορισμούς και αποποίηση ευθύνης και συμφωνεί σχετικά με τη συναίνεση που απαιτείται με βάση τα παραπάνω.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Γενικές πληροφορίες

1.1 Ο παρών ιστότοπος λειτουργεί υπό την εταιρεία «IONIC SUITES», η οποία ανήκει στο Δήμο Μυκόνου, είναι ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου «IONIC» και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «Εταιρεία»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους χρήστες σχετικά με την Εταιρεία συνολική δραστηριότητα.
1.2 Η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες αυτού του ιστότοπου και η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσω αυτών των σελίδων συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
1.3 Τυχόν ακυρότητα οποιουδήποτε όρου του παρόντος δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ακυρότητα του υπολοίπου.
1.4 Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

2. Χρήση από ανηλίκους

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτού του ιστότοπου, καθώς σύμφωνα με το νόμο περιορίζονται σε ενήλικες που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών. να θεωρηθούν ακατάλληλα ή επιβλαβή για αυτούς, οι διαχειριστές αυτού του ιστότοπου δεν φέρουν καμία ευθύνη.

3. Πνευματικά δικαιώματα – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός από συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο (για παράδειγμα, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, εικόνες, κείμενα, σχέδια και γενικά όλα τα αρχεία) αποτελεί πνευματική, εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.
Κατά συνέπεια, αυτό το περιεχόμενο δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο οποιασδήποτε (εμπορικής ή άλλης) συναλλαγής, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, μετάδοσης, μεταφοράς ή διανομής με οποιοδήποτε μέσο από οποιονδήποτε χρήστη.

4. Γενικές υποχρεώσεις του χρήστη

Οι επισκέπτες – χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται, συμφωνούν και συναινούν ότι θα κάνουν εύλογη και κατάλληλη χρήση αυτού του ιστότοπου, με την επιφύλαξη, μεταξύ άλλων, της νομοθεσίας για τη διαβίβαση δεδομένων από την Ελλάδα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Επομένως, οι επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο για:

• Να βλάψει ανήλικο.
• Μετάδοση ή πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

• παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
• προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. δυσφημιστικό, ρατσιστικό, ανήθικο),
• είναι αντίθετη με το νόμο και τις δίκαιες και έντιμες πρακτικές,
• παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ελεύθερη ανάπτυξη της ιδιωτικής ζωής και την απρόσκοπτη άσκηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τρίτων.

• Παραπλανήστε οποιονδήποτε σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, δυσφημεί με οποιονδήποτε τρόπο ιδιοκτήτες ή τρίτα μέρη, διακυβεύει την ασφάλεια του δικτύου μας και του δικτύου τρίτων, εμποδίζει οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία που φιλοξενείται στο δικτύου των ιδιοκτητών ή αποφύγετε τον έλεγχο ταυτότητας.
• Εγκαταστήστε και προωθήστε με οποιονδήποτε τρόπο κάθε είδους ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή ανεπιθύμητα email (spam), πυραμιδικά συστήματα και κάθε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και εγκατάσταση και προώθηση διαφημίσεων χωρίς τη γραπτή συναίνεση των ιδιοκτητών.
• Εγκαταστήστε, προωθήστε ή/και διανείμετε περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να παρεμβαίνουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών ή να εμποδίζουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή ασυνεπούς χρήσης αυτού του ιστότοπου σύμφωνα με τους όρους χρήσης του, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική ζημία. Η αδυναμία των δικαιούχων να επιβάλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή η παράλειψη δράσης σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς σύμφωνα με τους Όρους δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτό το δικαίωμα.

5. Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων & Προστασίας της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στη σελίδα Πολιτική Απορρήτου. Οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και Προστασίας πριν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ώστε να γνωρίζουν τη συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, την περίοδο διατήρησης και τα δικαιώματά τους και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

6. Περιεχόμενο

Η Εταιρεία δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας διέπονται από την ακρίβεια, την ορθότητα, τη σαφήνεια, την πληρότητα, τη χρονική εγγύτητα, την επάρκεια και τη διαθεσιμότητα. Ωστόσο, η μεταφορά δεδομένων και πληροφοριών στο Διαδίκτυο δεν είναι τεχνικά πλήρως αξιόπιστη. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ύπαρξη τέτοιων δεδομένων. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι ενδέχεται να υπάρχουν παραλείψεις ή ανακρίβειες που οφείλονται κυρίως σε κακόβουλη παρέμβαση τρίτων. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης αυτής της αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε είδος ζημίας που μπορεί να προκληθεί στον χρήστη της Ιστοσελίδας σε σχέση με τη χρήση της.

7. Υπερσύνδεσμοι – σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Μέσω της Ιστοσελίδας, οι χρήστες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων μέσω υπερσυνδέσμων σε ιστότοπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη αυτών των ατόμων και δεν ελέγχεται από την Εταιρεία. Επομένως, και εφόσον αυτοί οι υπερσύνδεσμοι έχουν συμπεριληφθεί στον Ιστότοπο αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της περιήγησής σας στο Διαδίκτυο, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων σε σχέση με τη χρήση που κάνει ο Χρήστης. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία στους χρήστες που προκύπτουν από τη χρήση της δυνατότητας σύνδεσης σε ιστότοπο τρίτων μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων ή τη χρήση δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε ιστότοπο τρίτων. Επιλέγοντας να μεταβείτε σε ιστότοπο τρίτων, δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη και το κάνετε αυτό με δική σας ευθύνη. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστείτε, για οποιονδήποτε λόγο, από την επίσκεψή σας σε ιστότοπους τρίτων.
Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των σελίδων με τις οποίες συνδέεται ο ιστότοπος της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο.
Λάβετε υπόψη ότι οι όροι χρήσης, οι νομικοί όροι και η ασφάλεια των ιστοσελίδων τρίτων που επισκέπτεστε ενδέχεται να διαφέρουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του ιστότοπου. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία συνιστά να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστότοπου που επισκέπτεστε.

8. Περιορισμένης ευθύνης

Η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα ή με οποιοδήποτε τρόπο σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου της Εταιρείας. Συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκαλείται από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (π.χ. υπολογιστή) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που έχετε αποκτήσει μέσω του ιστότοπου της Εταιρείας.

9. Πολιτική Πληροφοριών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, στην πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους πελάτες και επισκέπτες της ιστοσελίδας της σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και άλλες ανάγκες της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε κατά καιρούς αυτόν τον ιστότοπο για να ελέγχετε την τρέχουσα πολιτική.

10. Πρόσβαση κατά την επισκευή του ιστότοπου

Η Εταιρεία διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας της σε 24ωρη βάση. Ωστόσο, δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η πρόσβαση στον ιστότοπό της καταστεί αδύνατη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Η πρόσβαση στην τοποθεσία ενδέχεται να ανασταλεί προσωρινά για συντήρηση ή επιδιόρθωση προβλημάτων του συστήματος.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Αυτός ο ιστότοπος και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς συμβάσεις. Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη χρήση, την ερμηνεία, τη λειτουργία και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια για τη λύση θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

12. Αποδεχτείτε τους όρους χρήσης αυτού του ιστότοπου

Με τη χρήση της σελίδας, ο επισκέπτης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παραπάνω όρους, περιορισμούς και αποποίηση ευθύνης και συμφωνεί σχετικά με τη συναίνεση που απαιτείται με βάση τα παραπάνω.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Γενικές πληροφορίες

1.1 Ο παρών ιστότοπος λειτουργεί υπό την εταιρεία «IONIC SUITES», η οποία ανήκει στο Δήμο Μυκόνου, είναι ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου «IONIC» και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «Εταιρεία»), με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους χρήστες σχετικά με την Εταιρεία συνολική δραστηριότητα.
1.2 Η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν με αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες αυτού του ιστότοπου και η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσω αυτών των σελίδων συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
1.3 Τυχόν ακυρότητα οποιουδήποτε όρου του παρόντος δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ακυρότητα του υπολοίπου.
1.4 Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

2. Χρήση από ανηλίκους

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτού του ιστότοπου, καθώς σύμφωνα με το νόμο περιορίζονται σε ενήλικες που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών. να θεωρηθούν ακατάλληλα ή επιβλαβή για αυτούς, οι διαχειριστές αυτού του ιστότοπου δεν φέρουν καμία ευθύνη.

3. Πνευματικά δικαιώματα – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός από συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο (για παράδειγμα, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, εικόνες, κείμενα, σχέδια και γενικά όλα τα αρχεία) αποτελεί πνευματική, εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.
Κατά συνέπεια, αυτό το περιεχόμενο δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο οποιασδήποτε (εμπορικής ή άλλης) συναλλαγής, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, μετάδοσης, μεταφοράς ή διανομής με οποιοδήποτε μέσο από οποιονδήποτε χρήστη.

4. Γενικές υποχρεώσεις του χρήστη

Οι επισκέπτες – χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται, συμφωνούν και συναινούν ότι θα κάνουν εύλογη και κατάλληλη χρήση αυτού του ιστότοπου, με την επιφύλαξη, μεταξύ άλλων, της νομοθεσίας για τη διαβίβαση δεδομένων από την Ελλάδα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Επομένως, οι επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο για:

• Να βλάψει ανήλικο.
• Μετάδοση ή πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

• παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
• προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. δυσφημιστικό, ρατσιστικό, ανήθικο),
• είναι αντίθετη με το νόμο και τις δίκαιες και έντιμες πρακτικές,
• παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ελεύθερη ανάπτυξη της ιδιωτικής ζωής και την απρόσκοπτη άσκηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τρίτων.

• Παραπλανήστε οποιονδήποτε σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, δυσφημεί με οποιονδήποτε τρόπο ιδιοκτήτες ή τρίτα μέρη, διακυβεύει την ασφάλεια του δικτύου μας και του δικτύου τρίτων, εμποδίζει οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία που φιλοξενείται στο δικτύου των ιδιοκτητών ή αποφύγετε τον έλεγχο ταυτότητας.
• Εγκαταστήστε και προωθήστε με οποιονδήποτε τρόπο κάθε είδους ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή ανεπιθύμητα email (spam), πυραμιδικά συστήματα και κάθε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και εγκατάσταση και προώθηση διαφημίσεων χωρίς τη γραπτή συναίνεση των ιδιοκτητών.
• Εγκαταστήστε, προωθήστε ή/και διανείμετε περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να παρεμβαίνουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών ή να εμποδίζουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή ασυνεπούς χρήσης αυτού του ιστότοπου σύμφωνα με τους όρους χρήσης του, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική ζημία. Η αδυναμία των δικαιούχων να επιβάλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή η παράλειψη δράσης σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς σύμφωνα με τους Όρους δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτό το δικαίωμα.

5. Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων & Προστασίας της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στη σελίδα Πολιτική Απορρήτου. Οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και Προστασίας πριν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ώστε να γνωρίζουν τη συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, την περίοδο διατήρησης και τα δικαιώματά τους και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

6. Περιεχόμενο

Η Εταιρεία δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας διέπονται από την ακρίβεια, την ορθότητα, τη σαφήνεια, την πληρότητα, τη χρονική εγγύτητα, την επάρκεια και τη διαθεσιμότητα. Ωστόσο, η μεταφορά δεδομένων και πληροφοριών στο Διαδίκτυο δεν είναι τεχνικά πλήρως αξιόπιστη. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ύπαρξη τέτοιων δεδομένων. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι ενδέχεται να υπάρχουν παραλείψεις ή ανακρίβειες που οφείλονται κυρίως σε κακόβουλη παρέμβαση τρίτων. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης αυτής της αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε είδος ζημίας που μπορεί να προκληθεί στον χρήστη της Ιστοσελίδας σε σχέση με τη χρήση της.

7. Υπερσύνδεσμοι – σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Μέσω της Ιστοσελίδας, οι χρήστες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων μέσω υπερσυνδέσμων σε ιστότοπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη αυτών των ατόμων και δεν ελέγχεται από την Εταιρεία. Επομένως, και εφόσον αυτοί οι υπερσύνδεσμοι έχουν συμπεριληφθεί στον Ιστότοπο αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της περιήγησής σας στο Διαδίκτυο, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων σε σχέση με τη χρήση που κάνει ο Χρήστης. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία στους χρήστες που προκύπτουν από τη χρήση της δυνατότητας σύνδεσης σε ιστότοπο τρίτων μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων ή τη χρήση δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε ιστότοπο τρίτων. Επιλέγοντας να μεταβείτε σε ιστότοπο τρίτων, δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη και το κάνετε αυτό με δική σας ευθύνη. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστείτε, για οποιονδήποτε λόγο, από την επίσκεψή σας σε ιστότοπους τρίτων.
Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των σελίδων με τις οποίες συνδέεται ο ιστότοπος της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο.
Λάβετε υπόψη ότι οι όροι χρήσης, οι νομικοί όροι και η ασφάλεια των ιστοσελίδων τρίτων που επισκέπτεστε ενδέχεται να διαφέρουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του ιστότοπου. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία συνιστά να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστότοπου που επισκέπτεστε.

8. Περιορισμένης ευθύνης

Η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα ή με οποιοδήποτε τρόπο σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου της Εταιρείας. Συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας που προκαλείται από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (π.χ. υπολογιστή) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που έχετε αποκτήσει μέσω του ιστότοπου της Εταιρείας.

9. Πολιτική Πληροφοριών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, στην πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους πελάτες και επισκέπτες της ιστοσελίδας της σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και άλλες ανάγκες της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε κατά καιρούς αυτόν τον ιστότοπο για να ελέγχετε την τρέχουσα πολιτική.

10. Πρόσβαση κατά την επισκευή του ιστότοπου

Η Εταιρεία διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας της σε 24ωρη βάση. Ωστόσο, δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η πρόσβαση στον ιστότοπό της καταστεί αδύνατη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Η πρόσβαση στην τοποθεσία ενδέχεται να ανασταλεί προσωρινά για συντήρηση ή επιδιόρθωση προβλημάτων του συστήματος.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Αυτός ο ιστότοπος και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς συμβάσεις. Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη χρήση, την ερμηνεία, τη λειτουργία και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια για τη λύση θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

12. Αποδεχτείτε τους όρους χρήσης αυτού του ιστότοπου

Με τη χρήση της σελίδας, ο επισκέπτης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παραπάνω όρους, περιορισμούς και αποποίηση ευθύνης και συμφωνεί σχετικά με τη συναίνεση που απαιτείται με βάση τα παραπάνω.